Onze visie en missie

Onze school is een leergemeenschap waar wij streven naar kwaliteitsonderwijs

We respecteren en aanvaarden elk kind in zijn eigenheid. In onze visie leggen wij de focus op boeiende, stimulerende en coöperatieve werkvormen die leerwinst bevorderen, willen we geboeid blijven door de rijke diversiteit en erkennen we elk kind in zijn talenten en beperkingen om zo, met een kwaliteitsvolle leerbegeleiding, deze kinderen optimale kansen te bieden.

Bij het leerproces draait alles om betrokkenheid. Wie ‘zin’ heeft om te leren leert beter. We doen er alles aan om die ‘zin in leren’ levend te maken en bij onze leerlingen de intrinsieke motivatie aan te wakkeren.

Vaak heeft een kind specifieke leernoden. We erkennen we elk kind in zijn unieke persoonlijkheid en streven we naar een optimale en gedifferentieerde leerbegeleiding: onderwijs op maat van het kind. We denken bewust na over de noden van elk kind en wat de school hierin kan betekenen om zoveel mogelijk kansen te bieden tot maximale ontplooiing. Door toetsen en observaties volgen we onze leerlingen systematisch op. Bij deze leerbegeleiding zien we ons onderwijskundig team, de ouders en het CLB als onmisbare partners.

Wij blijven streven naar verdere uitbouw en verbetering met veel oog voor interne kwaliteitszorg en staan open voor zinvolle vernieuwing.

Onze school is een leefgemeenschap

Een positief en veilig school- en klasklimaat, zien we als een voorwaarde om tot leren te komen. Op onze school willen we een warme en veilige thuishaven zijn voor iedereen. Met een gedragen visie en gedreven leerkrachten hebben we oog voor elk kind.

We bewaken sterk het welbevinden van onze kinderen maar ook van onze leerkrachten en ouders, en dit door een participatief beleid. Resultaten van bevragingen en overlegmomenten met o.a. onze leerlingenraad, leerkrachten en ouders, bepalen mee onze koers.

Onze school is een opvoedingsgemeenschap

Onze school biedt een christelijk, geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en kwaliteitsvol onderwijs. Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt.

Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven.

Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

Onze aanpak

Wij helpen kinderen hun mogelijkheden te ontplooien. Wij willen hen leren leven met hun sterktes en beperkingen. Wij oriënteren kinderen volgens hun mogelijkheden. Bovendien evalueren wij vanuit waardering en bevestiging. Onze school wil een vangnet zijn, met mazen die fijn genoeg zijn om alle leerlingen op te vangen en te dragen. Dit vereist zorg voor passende differentiatie.

Ons doel

Onze missie is duidelijk. Wij willen kinderen laten opgroeien die goed in hun vel zitten en over de juiste basiskennis en vaardigheden beschikken om zich verder te ontwikkelen.

Dit is het resultaat van een samenspel in de ontwikkeling van:

HOOFD inzichtelijk weten, kennen en kunnen - intellectueel

HART sociaal christelijk, met aandacht voor elke medemens - affectief

HANDEN ontwikkeling van lichamelijke vaardigheden - lichamelijk