zorg

Binnen ons zorgbeleid staat het kind centraal, behouden we het evenwicht tussen de rechten van de klasgroep en de behoeften van het kind en bewaken we het zorgcontinuüm. We realiseren dit met het volledige zorgteam, bestaande uit directie, klasleerkracht, zorgcoördinator, zorgleerkrachten, CLB-medewerker, externe hulpverleners en de ouders.

We streven ernaar dat kinderen zoveel mogelijk hun eigen talenten kunnen ontplooien. Daarom willen wij ons onderwijs aanpassen aan de mogelijkheden van elk kind. We trachten heel kort op de bal te spelen.

Differentiëren

We richten zoveel mogelijk de organisatie van ons onderwijs op de individuele leerbehoeften van elk kind.

Leerlingen van nabij opvolgen

We brengen de beginsituatie in kaart d.m.v. toetsen en observaties. We bekijken de vorderingen van leerlingen en houden hun evolutie bij. Naast veel informele overlegmomenten bespreken we ook driemaal per jaar de leerlingen tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). We hebben naast de schoolse vorderingen ook aandacht voor het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Met het zorgteam worden genomen maatregelen geëvalueerd en wordt besproken waar eventuele bijsturing nodig is. Dit wordt met de ouders besproken tijdens een oudercontact of een zorgoverleg.

Remediëren

Bij ernstige leerproblemen voorzien we extra hulp voor wiskunde en taal. Dit kan georganiseerd worden onder de vorm van teamteaching, waarbij er 2 leerkrachten aanwezig zijn in de klas om nog meer ondersteuning te bieden. Dit kan ook gaan om gerichte en ondersteunende begeleiding in de zorgklas.

Preventief werken: pre-teaching

Sommige leerlingen hebben nood aan extra instructie. De zorgleerkracht bereidt deze kinderen voor op de komende les. Door die voorkennis ervaren ze vlugger succes, zijn ze gemotiveerd en vermijden we dat ze afhaken.

Verrijken

Vanuit observaties en toetsen kan blijken dat sommige leerlingen meer uitdaging nodig hebben. De leerstof van de klas wordt aan hen compacter gegeven en zij krijgen daarnaast ‘ander’ werk. Dit betreft moeilijkere taken waarbij ze leren doorzetten en zich leren verdiepen in bepaalde onderwerpen. Deze verrijking kan klasintern of in een klein groepje in de Octopusclub gebeuren.