Onze visie op onderwijs en opvoeding

Onze school is een leergemeenschap waar wij streven naar kwaliteitsonderwijs.

1. Het kind staat centraal.
Elk kind moet gerespecteerd en aanvaard worden in zijn eigenheid. Elk kind heeft recht op vorming, aangepast aan zijn mogelijkheden. Elk kind moet maximale ontplooiingskansen krijgen, want elk kind is anders. Het ‘totale’ kind moet opgevoed worden; niet enkel het hoofd. Hoofd (intellect), Hart (affectie) en Handen (lichaam) komen evenwichtig aan bod. Wij hebben een bijzondere zorg voor de ‘kleinen’:de kansarmen, de zwakkeren, de leerbedreigde. Wij zijn voorstander van het ‘expeditiemodel’: ‘Samen onderweg naar de top!’. Het ‘competitiemodel’, wat betekent ‘Enkel met de besten naar de top’, vermijden wij zoveel als mogelijk.
 
2. Een dynamische school met opdracht voor deskundigheid.

  • Wij blijven streven naar verdere uitbouw en verbetering.
  • Wij staan open voor zinvolle vernieuwing. Daartoe laten we ons begeleiden en scholen we ons bij.

Onze school is een leefgemeenschap

Wij willen een hechte SCHOOL- en KLASGEMEENSCHAP verwezenlijken. Wij besteden aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positief-menselijke relaties tussen alle geledingen van onze schoolgemeenschap: schoolbestuur, personeel, ouders, kinderen, CLB,… zowel binnen als buiten de school. Onze klas, onze vestigingsplaats, onze school zijn geen eilanden: wij werken zoveel mogelijk loyaal samen, ook met andere scholen. Onze school maakt deel uit van de parochiegemeenschap. Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme samenleving. Daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van godsdienst- als van waardenbeleving en engagement. Wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen, zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.

Onze school is een opvoedingsgemeenschap ondersteund door het christelijk geloof.

De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolgebeuren. De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is het leven en de leer van Jezus Christus. Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met die inspiratiebron: het evangelie. Onze school heeft ook een zendingsopdracht: van de leerkrachten wordt verwacht dat zij het geloof verkondigen en voorleven. Van de ouders wordt minstens verwacht:

  • dat zij eerbied en verdraagzaamheid vertonen voor het geheel van de geloofsopvoeding die aan de kinderen wordt gebracht.
  • dat zij in geen geval een antihouding aannemen.

De leerlingen nemen deel aan alle sacramentele en gebedsvieringen die, waar ook, in schoolverband worden gehouden.

 

Onze aanpak

Wij helpen kinderen hun mogelijkheden te ontplooien. Wij willen hen ook leren leven met hun beperkingen. Wij oriënteren kinderen volgens hun mogelijkheden in plaats van ze te selecteren volgens hun beperkingen. Bovendien evalueren wij vanuit waardering en bevestiging. Dit trachten wij te realiseren met ‘het expeditiemodel’: met zoveel mogelijk leerlingen zover mogelijk op weg gaan naar de top. door een brede zorg voor alle kinderen hen zo ver mogelijk begeleiden in hun groei naar volwassenheid: de ‘achterblijvers’ niet achter laten, de ‘voorlopers’ niet afremmen. Wij kiezen niet voor ‘het competitiemodel’ dat enkel met de beste leerlingen naar de top wil gaan. Onze zorg voor de concrete persoon van de leerling, gaat verder dan het verstrekken van onderwijs. Wij richten ons niet tot de ‘gemiddelde leerling’; wij dragen zowel zorg voor de zwakke als voor de sterke. Onze school wil geen zeef zijn waar ‘de zwakke, de storende, de vervelende, de lastige,…’ doorheen valt. Onze school wil eerder een vangnet zijn, met mazen die fijn genoeg zijn om alle leerlingen op te vangen en te dragen. Dit vereist zorg voor passende differentiatie.

 

Ons Doel

Wat wij uiteindelijk met onze school willen bereiken is dienstbaar staan aan de kinderen door in teamverband te bouwen aan een eigentijdse christelijke school waar kinderen gelukkig zijn zich goed en geborgen voelen velerlei leren en een evenwichtige opvoeding meekrijgen die het resultaat is van een samenspel in de ontwikkeling van HOOFD: inzichtelijk weten, kennen en kunnen (intellectueel) HART: sociaal christelijk, met aandacht voor elke medemens (affectief) HANDEN: ontwikkeling van lichamelijke vaardigheden (lichamelijk).