FAQ Page

Wat doe ik als een school mijn kind niet inschrijft?
 • De school is verplicht om je een bewijs op papier te geven. Dat bewijs heet een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. geeft de school het niet vanzelf, vraag er dan naar. Want met dit document kan jij bewijzen dat je je kind probeerde in te schrijven. Het komt bijvoorbeeld van pas als er een plaats vrijkomt in diezelfde school. Dan maakt jouw kind misschien nog kans.
 • Je kan bemiddeling vragen bij het LOP. Zo’n bemiddeling moet binnen de 10 dagen gebeuren na de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. vraag ze dus op tijd aan. Geen LOP in jouw gemeente ? Je vindt de gegevens van je contactpersoon bovenaan in de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.
 • Je denkt dat je kind onterecht geweigerd is? Dan kan je een klacht indienen bij de Commissie voor leerlingenrechten. Dat moet binnen 30 dagen nadat je ontdekt dat je kind onterecht geweigerd is. Of binnen 30 dagen na de bemiddeling van het LOP. De commissie laat je binnen 21 dagen weten of de school de inschrijving terecht weigerde of niet.

Het LOP (Lokaal Overlegplatform) is een vergadering van alle scholen uit een gemeente of regio en hun partners. Ze maken er samen afspraken, zodat alle leerlingen gelijke onderwijskansen krijgen. Het LOP kan ook bemiddelen in moeilijke situaties. Zo zal het LOP jou helpen als een school weigert om je kind in te schrijven. Het LOP checkt dan of er echt geen plaats is. Of het zoekt samen met jou een andere, gepaste school. Er zijn zeventig LOP’s in vlaanderen. Contactgegevens vind je op: www.ond.vlaanderen.be/gok/lop

Mag mijn kind medicatie nemen op school?

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind willen we allereerst stellen dat een ziek kind niet thuishoort in de school. Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven. Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school: de antibioticakuur is niet beëindigd alhoewel uw kind zo ver genezen is dat het naar school kan, uw kind moet medicatie nemen (suikerziekte, ADHD,…).

Omdat het hier toch wel over een erg belangrijk gegeven gaat, willen we u vragen om – als uw
kind absoluut medicatie moet nemen tijdens de schooluren – volgende regels in acht te nemen:

Wanneer een kind medicatie dient te nemen maar de lessen mag bijwonen, dienen de ouders aan
de school een attest te bezorgen dat het kind de lessen mag bijwonen. Een modelformulier vindt u in bijlage. Voor de leerkrachten is het handig om steeds hetzelfde model te krijgen.

Op dit attest dient tevens de benaming van de medicatie, de wijze van bewaring, toediening en de toe te dienen dosis te worden vermeld.

Het geniet de voorkeur dat ook de voorschrijvende arts het attest mee ondertekent en er zijn/haar stempel op aanbrengt.

Moet ik mijn kind inschrijven in een school?

Je moet inschrijven:

 • als je kind voor het eerst naar school gaat;
 • als je kind overgaat van de lagere school naar het secundair onderwijs;
 • als je kind van school verandert.

Als je kind in dezelfde school blijft, dan hoef je niet elk jaar opnieuw in te schrijven. Als je kind in dezelfde school van de kleuterklas naar de lagere school gaat, dan moet je het in sommige scholen wel inschrijven. Vraag dit na op school, of kijk in het schoolreglement.

Wanneer starten de inschrijvingen?

Inschrijven doe je in het schooljaar vóór dat je kind naar een nieuwe school gaat.
De startdatum verschilt per school.

 • in sommige scholen vanaf 1 maart;
 • in andere scholen al vanaf 1 september (in basisonderwijs) of na de kerstvakantie (in secundair onderwijs);
 • voor het tweede tot en met het zevende jaar secundair: na de paasvakantie;
 • voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs of voor de leertijd: na de paasvakantie.

Elke school is verplicht om haar startdatum duidelijk bekend te maken. Vraag ernaar op
school.

Als ik de eerste ben om in te schrijven, krijgt mijn kind dan ook als eerste een plaats?

De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Maar er zijn uitzonderingen. Bepaalde kinderen krijgen voorrang:

 • Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school. Ook stiefbroers en –zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen.
 • Kinderen van personeel van de school, dus van leraren, secretariaatsmedewerkers…
Op welke leeftijd mag mijn kind starten in de kleuterschool?

Je kind kan de eerste keer naar school als het tussen 2,5 jaar en 3 jaar is.
Er start een groep kleuters op de eerste schooldag:

 • na de zomervakantie
 • na de herfstvakantie
 • na de kerstvakantie
 • van februari
 • na de krokusvakantie
 • na de paasvakantie
 • na hemelvaartsdag

Is je kind al ouder dan 3 jaar? Dan hoef je niet te wachten tot na een schoolvakantie. Je kind kan op elk moment van het schooljaar starten.

Kan een school weigeren om mijn kind in te schrijven?

De school kan maar in bepaalde gevallen weigeren om je kind in te schrijven.

 • als de school vol is. De school maakt op voorhand bekend hoeveel plaatsen er zijn.
 • als je kind van die school gestuurd is wegens slecht gedrag tijdens dit schooljaar, het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor.
 • als er aanwijzingen zijn dat je kind afwisselend naar de ene en dan naar de andere school gaat.
 • als je kind een inschrijvingsverslag voor buitengewoon onderwijs kreeg en de gewone school aantoont dat ze niet de juiste begeleiding kan bieden.